Home > 제품소개 > PPG조색시스템 > 차종별배합비  
 
담당자 : 김민정 (053-561-7707)
 
 
색상코드 색상명 차종차회사 차종
 01B-1  에머랄드실버  대우  마티즈하단부
 01B-2  에메랄드 실버-2  대우  마티즈투
 03U-1  아쿠아 그린-1  대우  칼로스
 04U  어반 그레이-1  대우  젠트라
 05U  미스티 블루-1  대우  젠트라
 06U  플레임 레드  대우  젠트라
 101  임페리얼 화이트  대우  상용차
 102-1  그랜드화이트-1  대우  상용차
 103-1  그랜드 화이트-1  대우  상용차
 10L  카사블랑카 화이트  대우  전차종
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  ...144